PNDR 2014 – 2020: Incepand de maine, tinerii fermieri pot obtine finanțare prin submăsura 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

finanțareMaine, la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale va avea loc conferința de lansare a sesiunii de primire a cererilor de finanțare pentru primele măsuri din PNDR 2014 – 2020: 4.1 – ”Investiții în exploatații agricole ”, 6.1 – ”Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”și 19.1 – Sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare rurală (LEADER).

Tinerii fermieri pot accesa fonduri europene nerambursabile prin SubMăsura 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

Scopul investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este de sprijinire a stabilirii pentru prima dată a tinerilor fermieri ca șefi/ conducători unici ai unei exploatații agricole..

OBIECTIVELE submăsurii 6.1:

Creşterea numărului de tineri fermieri care încep pentru prima dată o activitate agricolă ca şefi/conducători de exploataţie, fiind încurajați să devină competitivi, să se asocieze, să participe la lanţurile alimentare integrate;
Îmbunătăţirea managementului, creşterea competitivităţii sectorului agricol şi sprijinirea procesului de modernizare şi conformitate cu cerinţele pentru protecţia mediului, igienă şi bunăstarea animalelor și siguranţa la locul de muncă;
Crearea posibilității tinerilor fermieri rezidenți, cu un minim de cunoștinte de bază, în vederea instalării ca şefi/ conducători ai exploatației agricole.

SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de maximum 50.000 Euro:
· va fi acordat sub formă de primă în două tranșe, astfel:
– 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare
– 25% din cuantumul sprijinului în maximum trei ani de la primirea deciziei de finanțare;

BENEFICIARII:
Tinerii fermieri în conformitate cu definiția prevăzută la art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole.
Persoanele juridice în care un tânăr fermier în sensul art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 care se instalează împreună cu alți tineri fermieri și care exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, beneficii și riscuri financiare în cadrul exploatației respective.

Sprijinul se acordă sub formă de sumă forfetară pentru stabilirea pentru prima dată a tinerilor fermieri ca şefi unici ai unei exploataţii agricole. Prin această submăsură se urmărește creşterea numărului de tineri fermieri care încep pentru prima dată o activitate agricolă ca şefi de exploataţie.

Cine poate beneficia deacest sprijin

1. Persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare:
a. individual şi independent, ca persoană fizică autorizată;
b. ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale;
c. ca întreprinzător titular al unei întreprinderi familiale;
2. Asociatul unic şi administrator al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza
Legii 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Asociatul majoritar (majoritate absolută)  și administrator al unei societăţi cu răspundere
limitată – SRL, înfiinţată  în baza Legii 31/1990 republicată, cu modificările  şi completările
ulterioare.
Din categoria IMM‐urilor, solicitanţi eligibili sunt:
• microîntreprinderile –  de până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă
sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
• întreprinderile mici  ‐ au între 10  şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală
netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;

CONDIȚII eligibilitate 1. Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici. 2. Solicitantul are o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică între 12.000 şi 50.000 SO; 3. Solicitantul prezintă un Plan de Afaceri pe care îl va implementa conform cerințelor PNDR; 4. Solicitantul devine fermier activ în 18 luni de la data instalării; 5. În cazul exploatațiilor zootehnice, Planul de Afaceri va viza obligatoriu amenajări minime de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu;

6. În cazul exploataţiilor pomicole, vor fi luate în considerare pentru sprijin doar cele din UAT (vezi Dicționar de la finalul materialului) prezente în Anexa II a Subprogramului pomicol, exceptând cultura de căpșuni în sere si solarii;   7. Solicitantul îşi va stabili reşedinţa într‐una dintre UAT pe raza căreia este localizată exploataţia, precum  şi a locului de muncă  în aceeaşi UAT sau zona limitrofă  până  la momentul finalizării implementării planului de afaceri; 8. Deține competențe profesionale (studii medii/superioare agricole/ veterinare/ economie agrară; cunoștințe în domeniul agricol dobândite prin participarea la programe de instruire)   a. Nivelul minim de calificare – 360 ore, conform celor stipulate în OG 129/ 2000 privind formarea profesională a adulţilor, precum şi actele normative subsecvente (referitoare la normele de aplicare, metodologiile, procedurile, clasificările şi nomenclatoarele specifice. SAU Dobândirea competențele profesionale adecvate într‐o perioadă de grație de maxim 36 de luni de la data adoptării Deciziei individuale de acordare a ajutorului. b. În cazul studiilor de bază învăţământul minim obligatoriu este de 8 clase.

FONDURI nerambursabile (sprijin public) Sprijinul public nerambursabil se acordă, pe baza unui plan de afaceri, pentru o perioadă  de maxim trei/cinci* ani și este de:  50.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 SO și 50.000 SO;  40.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 SO și 29.999 SO. Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri va fi acordat sub formă de primă în 2 tranşe, astfel: Prima tranșă: 75% din cuantumul sprijinului la primirea Deciziei de Finanțare;   A doua tranșă: 25% din cuantumul sprijinului în maxim 3/5* ani de la primirea deciziei de finanțare; o a doua tranșă se acordă dacă se constată că a fost implementat corect Planul de Afaceri până la acel moment și dacă a fost asigurată îmbunătăţirea performanţelor economice ale exploatației (comercializare a producției proprii de minim 20% din valoare tranșa I). *Perioada de cinci ani se aplică doar pentru sectorul pomicol.

INVESTIȚII (acțiunile/cheltuieli) eligibile   a) Sprijinul se acordă în vederea facilitării stabilirii tânărului fermier în baza Planului de Afaceri (PA).   b) Toate cheltuielile propuse prin PA, inclusiv capitalul de lucru  şi activităţile relevante pentru implementarea în bune condiţii a PA aprobat pot fi eligibile indiferent de natura lor. Conținutul Planului de Afaceri (elemente minime) este:  situația economică  inițială  a exploatației agricole (ex.: datele solicitantului, obiectul de activitate, forma juridică  a solicitantului, competențe profesionale, istoricul activităţii întreprinderii agricole, baze de producţie, dotări ale exploataţiei);

 etapele și obiectivele propuse pentru dezvoltarea exploatației agricole (ex.:obiectivul general, obiective operaţionale – grafic de implementare, respectarea normelor comunitare legate de protecția muncii, mediului  și sanitar‐veterinare, riscuri în implementare, bilanţ  cheltuieli‐ venituri);    detaliile privind acțiunile – inclusiv cele legate de sustenabilitatea mediului  și de utilizarea eficientă  a resurselor, necesare pentru dezvoltarea exploatației agricole, formarea sau consilierea (ex.: îmbunătățire performanțe economice ale exploatației, apelare la servicii de formare sau consiliere pentru obținere eficiență optimă a fermei, restructare și diversificare a activităților agricole, evaluare riscuri de mediu şi program de implementare).

Criteriile de SELECȚIE se vor stabili având în vedere principiile:    comasării exploatațiilor având în vedere numărul exploatațiilor preluate integral;    nivelului de calificare în domeniul agricol;  sectorului prioritar care vizează sectorul zootehnic (bovine, apicultură, ovine și caprine) și vegetal (legumicultura, inclusiv producere de material săditor, pomicultura și producere de samânţă).  potențialului agricol ce vizează zonele cu potențial determinate în baza studiilor de specialitate.  raselor/ soiurilor autohtone. Principiile de selectie vor fi detaliate în legislația națională subsecventă și vor avea în vedere prevederile art. 49 al R(UE) 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare  și direcționarea acestora in conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală.

Beneficiarii acestei submăsuri au obligaţia de a‐şi înscrie toate suprafeţele agricole deţinute în Registrul Unic de Identificare la APIA/ Registrul Agricol, în perioada 01.03  ‐ 15.05 (cu penalizări 15.06), o dată cu depunerea cererii unice de plată pe suprafaţă şi de a‐şi înregistra toate animalele înainte de data de referinţă la ANSVSA/ DSVSA/ Medic Veterinar/ Registrul Agricol, păstrând cel puțin dimensiunea SO‐urilor pentru care s‐a acordat sprijinul, pe perioada de implementare (3/5 ani) şi monitorizare a proiectului (5 ani).  În vederea verificării condiției de eligibilitate privind faptul că solicitantul nu deține concomitent alt loc de muncă în afara UAT în care este situată exploatația sau a zonei limitrofe, solicitantul va atașa la Cererea de Finanțare o Adeverință eliberată de ITM sau o Declarație pe proprie răspundere în acest sens    se va verifica la Inspectoratul Teritorial de Muncă  (ITM) REGISTRUL GENERAL DE EVIDENTA A SALARIAȚILOR, pentru asigurarea condiției de eligibilitate.  La verificarea Planului de afaceri, beneficiarul trebuie să demonstreze că a comercializat producţie de minimum de 20% din valoarea primei tranșe de plată  și a modernizat exploatația agricolă în conformitate cu cele precizate în Planul de afaceri, începând cu data aprobării deciziei individuale de acordare a sprijinului;

Dacă la stabilirea dimensiunii economice a exploataţiei s‐au luat în calcul, pentru anul 0, atât flori cât şi ciuperci, ponderea acestora cumulată nu poate depăşi 50% din totalul dimensiunii economice a exploataţiei.  În acest caz florile nu trebuie să depăşească 25% din totalul de 50%.  În cazul NERESPECTĂRII PLANULUI DE AFACERI pe primii trei ani, se recuperează  prima tranșă, proporțional, în raport cu obiectivele nerealizate.  În procesul de instalare, TÂNĂRUL FERMIER TREBUIE SĂ AIBĂ ÎN VEDERE URMĂTORII PAŞI: Înregistrarea tânărului fermier ca microîntreprindere/ întreprindere mică  cu maxim 24 de luni înaintea depunerii Cererii de Finanţare și înregistrarea la APIA/ ANSVSA;   Elaborarea unui Plan de Afaceri pentru înfiinţarea unei exploataţii agricole care va demonstra că  exploataţia va atinge o dimensiune economică de cel puţin 12.000 SO, pe care tânărul fermier urmează să se instaleze; Depunerea Cererii de Finanţare împreună  cu Planul de Afaceri, a documentelor doveditoare privind baza materială  cu bunuri imobile deţinute la momentul depunerii Cererii de Finanţare, precum şi a angajamentului că în termen de maxim 9 luni de la adoptarea Deciziei de Finanţare va demara implementarea Planului de afaceri;   Îndeplinirea în maxim 3 ani a obiectivelor propuse în Planul de Afaceri, inclusiv atingerea dimensiunii economice propuse, reprezentând momentul instalării tânărului fermier.

Scris de la 24/03/2015. Adaugat in National. Poti urmari orice raspuns la acest articol prin intermediul RSS 2.0. Poti lasa un comentariu sau un trackback (link) la acest articol.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *