Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de investiţii, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014 – 2018

Normelor metodologiceMinistrul Agricultuirii a emis un Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de investiţii, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014 – 2018 .

măsura de investiţii – reprezintă sprijinul acordat programelor de investiţii orientate spre creşterea competitivităţii producătorilor de vinuri, a performanţei economice a întreprinderilor, precum şi pentru perfecţionarea tehnologiilor de vinificaţie prin care se obţin vinuri calitativ superioare;

b) solicitanţi – persoane juridice cu domiciliul fiscal în România care propun programe de
investiţii altele decât cele finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru perioada 2014–2020, denumit în continuare P.N.D.R. şi care îndeplinesc următoarele condiţii:
– deţin plantaţii viticole înscrise în Registrul Plantaţiilor Viticole, denumit în continuare
R.P.V. cu destinaţia de producţie DOC sau IG şi autorizate în acest sens;
– produc şi/sau îmbuteliază vinuri cu D.O.C. sau vinuri cu I.G., în procent de cel puţin 25% din producţia totală de vin;
– sunt întreprinderi mici si mijlocii cu mai puţin de 50/250 angajaţi sau o cifra de afaceri anuala mai mica de 10/50 milioane euro, sau
– sunt microîntreprinderi cu mai puţin de 10 angajaţi sau o cifra de afaceri anuala mai mica de 2 milioane euro, sau
– sunt întreprinderi cu mai puţin de 750 angajaţi sau o cifra de afaceri anuala mai mica de 200 milioane euro;

 

-îndeplinesc prevederile art. 50 din Regulament 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79,
(CE) nr. 1037/2001 şi (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului, cu completările ulterioare.

c) beneficiarii sprijinului financiar – solicitanţii definiţi la pct. b), ale cãror programe de investiţii au fost aprobate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare A.P.I.A.

. Operaţiuni şi acţiuni eligibile
2.1 Operaţiunile eligibile din cadrul măsurii de investiţii pentru care se acordă finanţare sunt:
– Producţia produselor vinicole, de la strugure la vinul din crame, îmbuteliat şi etichetat;
– Controlul calităţii
– Comercializarea produselor vinicole.
2.2. Acţiunile din cadrul operaţiunilor eligibile sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.
2.3.Termenul de executare a programului de investiţii este de maximum:
a) 1 an calendaristic de la aprobarea programului de investiţii pentru acţiunile prevăzute în anexa nr. 1, pct. A (1) şi (2);
b) 2 ani calendaristici de la aprobarea programului de investiţii pentru acţiunile prevăzute în
anexa nr. 1, pct. A (3)

3. Finanţare
3.1. Pentru măsura de investiţii, contribuţia Uniunii Europene este de maximum 50% din costurile eligibile, fondurile reprezentând finanţare F.E.G.A., iar contribuţia beneficiarilor este de minimum 50%. 4
3.2. Rata maxima a sprijinului se acorda numai microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici şi mijlocii.
3.3. Pentru întreprinderi cu mai puţin de 750 angajaţi sau o cifră de afaceri anuală mai mică de 200 milioane euro rata sprijinului se reduce la jumătate.

 

 

4. Depunerea programelor de investiţii
4.1. Programele de investiţii se întocmesc cu respectarea prevederilor art.50 din R(UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE)
nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 şi (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului, cu completările ulterioare, ale prevederilor Programului Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014–2018, denumit în continuare P.N.S. şi ale Liniilor directoare pentru
implementarea Programelor Naţionale de Sprijin în sectorul vitivinicol, referitoare la măsura de investiţii.
4.2. Programele de investiţii se depun în sesiune deschisă la sediile centrelor judeţene ale A.P.I.A.

 

 Plata sprijinului
5.1. Sprijinul financiar pentru programul de investiţii aprobat se acordă la finalizarea programului, în urma recepţiei calitative şi cantitative efectuată de personalul cu atribuţii specifice din cadrul centrelor judeţene ale A.P.I.A. şi pe baza documentelor justificative care atestă efectuarea plăţilor de către beneficiar.
5.2. Pentru a realiza demarcarea faţă de P.N.D.R., investiţiile accesate prin P.N.S. sunt excluse din lista investiţiilor accesate prin P.N.D.R.

 

Operaţiunile eligibile din cadrul măsurii de investiţii
6.1. Acordarea sprijinului financiar pentru operaţiunile eligibile din cadrul măsurii de investiţii se face pe baza programului de investiţii elaborat de către beneficiari.
6.2. Proiectele tehnice se realizează numai pentru modernizarea infrastructurii existente.
6.3. Beneficiarul poate efectua modificări asupra bugetului dacă acestea nu afectează scopul principal al programului de investiţii şi investiţia iniţială, iar impactul financiar se limitează la transferul de maxim 20% din suma iniţială alocată cheltuielilor eligibile, fără a se modifica valoarea totală eligibilă a programului.
6.4. Beneficiarul transmite la A.P.I.A. bugetul modificat, prin intermediul unei notificări în care justifică modificarea, însoţit de devizul general și devizul pe acţiuni refăcut, în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data modificării acestuia fără a fi necesară încheierea unui act adiţional la contractul de finanţare.
6.5. La proiectele privind achiziţia de echipamente şi/sau materiale, beneficiarii:
– cu capital de stat vor respecta prevederile Ordonanţei de Urgentă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.
– cu capital integral privat vor respecta prevederile Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.
66/2011, privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Programele de investiţii
7. Cuprinsul programelor de investiţii
7.1. În vederea aprobării programelor de investiţii, solicitantul depune la sediile centrelor judeţene ale A.P.I.A., pentru verificarea conformităţii, următoarele documente:

a) memoriu justificativ, în original, care cuprinde: localizarea, identificarea persoanei juridice,
scurtă descriere a situaţiei plantaţiei viticole/infrastructurii de vinificaţie, şi motivaţia
solicitării sprijinului; 5
b) copie după autorizaţia de producător de struguri si/sau vinuri cu D.O.C./I.G. şi copie dupăcertificatul de atestare a dreptului de comercializare a vinurilor cu D.O.C./I.G.;

c) declaraţia de recoltă, producţie şi de stoc aferente campaniei viticole precedente, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
d) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului din care să rezulte faptul că infrastructura la care se fac lucrări de modernizare nu face obiectul vreunui litigiu;

e) situaţie cu prezentarea acţiunilor eligibile din cadrul programului de investiţii, conform Anexei 1 la prezentele Norme metodologice şi a cheltuielilor estimate pentru fiecare actiune;
f) graficul de execuţie preconizat pentru fiecare acţiune eligibilă;

g) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, prin care se angajează să execute în totalitate acţiunile prevăzute în programul de investiţii depus.
7.2. În vederea acordării sprijinului financiar pentru măsura de investiţii solicitantul depune la sediile centrelor judeţene ale A.P.I.A. următoarele documente:

a) cerere pentru acordarea sprijinului financiar pentru măsura de investiţii conform Anexei nr.
2 la prezentele norme metodologice;
b) Identitatea bancară a solicitantului
c) Procesul-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă a proiectului de investiţii, întocmit de A.P.I.A.

d) Documente justificative prin care se atestă efectuarea plăţilor aferente proiectului aprobat.

7.3. Centrele judeţene ale A.P.I.A. comunică solicitanţilor, în scris, în termen de cel mult 30
zile lucrătoare de la depunerea programelor de investiţii hotărârea de aprobare/respingere.
7.4. Solicitanţii sprijinului financiar ale căror programelor de investiţii au fost respinse pot
depune contestaţii în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicarea respingerii, la sediile
centrelor judeţene ale A.P.I.A.
7.5. În cazul în care solicitantul nu realizează acţiunile eligibile prevăzute în proiectul aprobat
sau renunţă, documentaţiile depuse se păstrează la sediile centrelor judeţene ale A.P.I.A.
7.6 Programele de investiţii ale beneficiarilor care nu depun nicio cerere de plată şi care se
află într-un stadiu de realizare ce nu mai permite finalizarea acţiunilor, conform art. 7.1, lit. f),
vor fi reziliate.
7.7. Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezentele Norme metodologice de punere
în aplicare a măsurii de investiţii, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului Naţional de
Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014 – 2018

Scris de la 11/11/2014. Adaugat in National. Poti urmari orice raspuns la acest articol prin intermediul RSS 2.0. Poti lasa un comentariu sau un trackback (link) la acest articol.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *