MADR modifica Legea cooperaţiei agricole: Membrii cooperativelor agricole vor fi scutiti de la plata impozitului

agricoleMinisterul Agriculturii modifica Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004.Pe site-ul Ministerului Agriculturii a fost publicat actul normativ ce prevede noile modificari.

Potrivit documentului, membrii cooperativelor agricole vor beneficia de reducerea cu 20% a impozitului pe profit în primii 5 ani de activitate, dar si de
scutirea de la plata impozitului pe venituri în cazul pers juridice
microintreprinderi şi de la plata impozitului pe norma de venit în cazul persoanelor fizice.

Alineatele (2) şi (3) ale articolului 4 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Cooperativele agricole de gradul 1 sunt asociaţii de persoane fizice, de persoane fizice
autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale definite potrivit Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoane
fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi
completările ulterioare.”

(3) Cooperativele agricole de gradul 2 sunt persoane juridice constituite din persoane fizice, de
persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale definite potrivit
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de
către persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu
modificările şi completările ulterioare, şi persoane juridice, după caz, în scopul integrării pe
orizontală şi pe vertical a activităţii economice desfăşurate de acestea şi autorizate în
conformitate cu prevederile prezentei legi.”

 

2. Litera e) a articolului 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ e) cooperative agricole de exploatare şi gestionare a terenurilor agricole, silvice, piscicole şi a
efectivelor de animale, care pot desfăşura una sau mai multe dintre activităţile prevăzute la lit.a),
lit.b) şi/sau lit.c). Acestea pot organiza integrarea producţiei agricole primare rezultate din
exploataţiile membrilor cu procesarea şi/sau cu comercializarea, precum şi utilizarea în comun a
utilajelor şi construcţiilor care aparţin cooperativelor;”

3. După articolul 10, se introduce un nou articol, art.101, cu următorul cuprins:
„Art.101. (1) Cooperativa agricolă, prevăzută la art.6 lit.e), poate avea drept de folosinţă asupra
bunurilor membrilor cooperatori care se aduc în folosinţă în cooperativa agricolă, în baza
acordului scris dat de către aceştia şi conform statului cooperativei.

(2) În cazul prevăzut la alin.(1), cooperativa agricolă este asimilată unui producător
agricol, persoană juridică, a cărui exploataţie este constituită inclusiv din bunurile membrilor
cooperatori care se aduc în folosinţă în cooperativa agricolă pentru care şi-au dat acordul potivit alin.(1), exploataţie a cărei dimensiune este egală cu cumulul bunurilor menţionate
anterior.

(3) Pentru accesarea de fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri europene destinate
schemelor de plăţi directe, ajutoarelor naţionale tranzitorii şi măsurilor compensatorii de
dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de
Dezvoltare Rurală 2014-2020, producătorul agricol definit la alin.(2) este asimilat fermierului
activ.”

4) În cazul accesării fondurilor prevăzute la alin.(3) de către cooperativele agricole
definite la alin.(1), fondurile sunt distribuite în mod corespunzător membrilor cooperatori,
acestea nefiind purtătoare de impozit.”
4. La articolul 11, alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„c) lista cu numele şi prenumele, locul şi data naşterii, domiciliul, codul numeric personal,
cetăţenia persoanelor fizice, membrii fondatori, denumirea, numărul din registrul comerţului şi
sediul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale
definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările
ulterioare, şi a persoanelor juridice membri cooperatori.”
5. La articolul 11, alineatul (2), după litera i) se introduce o nouă literă, lit.i1), cu
următorul cuprins:
„i1) situaţia prevăzută la art.101;”

6. La articolul 15, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) În cazul cooperativelor agricole prevăzute la art. 6 lit. e), bunurile care se aduc în folosinţă
în cooperativa agricolă, precum şi terenurile de orice fel rămân în proprietatea membrilor
cooperatori, cooperativa agricolă putând avea drept de folosinţă a acestota, conform statutului
cooperativei.”
7. La articolul 15, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alin.(51) şi (52), cu
următorul cuprins:
„(51) În cazul cooperativelor agricole prevăzute la art. 6 lit. e), valorificarea producţiei
membrilor se poate realiza fie direct de către membrii cooperatori, fie de către cooperative în
numele membrilor.

„(52) În cazul cooperativelor agricole de tipul celor prevăzute la lit. e) a art. 6, pe întreaga durată
a calităţii de membru cooperator, bunurile care se aduc în folosinţă în cooperativa agricolă,
precum şi terenurile de orice fel, se asimilează unei unităţi tehnico-economice de sine
stătătoare.”

8. La articolul 16, partea introductivă a alineatului (3) se modifică şi va avea
următorul cuprins:

„(3) Poate fi membru cooperator al unei cooperative agricole orice persoană fizică, persoană
fizică autorizată, întreprindere individuală sau întreprindere familială definite potrivit Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare, sau persoană
juridică care:”

9. Alineatul (4) al articolului 29 se abrogă.

10. La articolul 76, după litera a) se introduc patru noi litere, a1), a2), a3) şi a4), cu
următorul cuprins: „a1) reducerea cu 20% a impozitului pe profit în primii 5 ani de activitate;
a2) scutirea membrilor de la plata impozitului pe venituri în cazul pers juridice
microintreprinderi şi de la plata impozitului pe norma de venit în cazul persoanelor fizice (pf,
pfa, ii, if), pentru producţia valorificată prin/către cooperativa agricolă;
a3) în cazul cooperativelor microîntrprinderi, acestea să plătească impozit pe profit şi să fie
scutite de la plata impozitului pe venituri;

a4 )  dscutirea de la impozitul pe proprietate a bunurilor membrilor cooperatori utilizate în cadrul
cooperativei agricole;”

 

art.7 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de
plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr.
36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, contractele de
concesionare/închiriere a suprafeţelor de pajişti încheiate de repectivele asociaţii de crescători,
rămân legal valabile, doar în situaţia în care aceste cooperative menţin cel puţin membrii
asociaţiei iniţiale.

(2) Cooperativele agricole definite la alin.(1) se subrogă în drepturi şi obligaţii
asociaţiilor de crescători iniţiale în ceea ce priveşte contractele de concesionare/închiriere a
suprafeţelor de pajişti prevăzute la alin.(1).

Art. III. Dispoziţiile prevăzute la art.I pct.3, 6, 7 şi 10 şi la art.II se aplică şi
grupurilor/organizaţiilor de producători (recunoscute) constituite conform legislaţiei
specifice, care se modifică în mod corespunzător.

(Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi
organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, precum şi
pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia)

Scris de la 14/09/2015. Adaugat in National. Poti urmari orice raspuns la acest articol prin intermediul RSS 2.0. Poti lasa un comentariu sau un trackback (link) la acest articol.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *